چگونگی پيدايش احزاب سياسی در ايران

 -----چگونگی پيدايش احزاب سياسی مختلف در ايران-----

از انجايی که در طول اين چند سال سازندگی در ايران کشور به کلی اباد شده کلی سد ساخته شد و همه خيابونا اسفالت شد و خلاصه کلی ابادی به کشور رو اورد و به جز چند سد سوراخ چندين پروژه ناتمام و چند برنامه ناموفق باقی چيز ها به خوبی و خوشی پيش رفت و ميرود ايرانيان خواستار کمی تحول سياسی فرهنگی شده تا مملکت از اين باره نيز رونق پيدا کند در همين راستا بود که قرار شد احزاب مختلف و جناح های متفاوت توسعه پيدا کنند

۱) يکی که ليبرال بود و به دموکراسی معتقد بود جناح چپ را تشکيل داد و گفت من خيلی راديکالم بنا بر اين از دولت حمايت ميکنم.

۲) يکی که خيلی انقلابی تندرو بود و معتقد بود بايد دولت را سرنگون کرد امريکا را هم نابود کردو باکليه دشمنان جنگيد جناح((راست)) راتشکيل داد و شروع کرد به محافظه کاری 

۳) يکی که معتقدبه حفظ سنتهای ايرانی بود و باهر نوع تغييری در ساختار سياسی کشور مخالف بود ((مدرن)) شد.

۴) يکی که معتقد بود مابايد سنتهای غلط ايرانی را بيندازيم تو سطل آشغال و جهانی تازه را به وجود اوريم که نه اينطوری باشد و نه ان طوری جناح ((سنتی)) را به وجـــود اورد.

۵) يکی که معتقد بود ما بايد ايدئولوژی اسلامی رادر نظر بگيريم و جهان بينی مان را از فلسفه مان استخراج کنيم شد((لاييک)) و((روشنفکر مذهبی))

۶) يکی که معتقد بود بايد فيلم های جنگی بسازيم وازطريق فيلمسازی جهان را تکان دهيم و بعــد هم بايـــد رويم و خوداگــــاهی تاريخی ترانسمــــدرنيته پيدا کنيم جنــــاح ((مذهبی)) را تشکيل داد

۷) يکی که معتقد بود ما بايد اصول جديدبرای برخورد با رئيس جمهور وديگران پيدا کنيم جناح ((اصول گرا)) را تشکيل داد

۸) يکی که معتقد بود مردم فقط حق دارند ما را دوست داشته باشند و  گرنه مردم نيستند تشکيل جناح خيلی ملی را داد.

در اثر همين جناح بندی ها بود که مملکت پيشرفت فراوانی کرد و تا حد امکان توسعه يافت.از ميزان بيکاری کاسته شد و کليه بيکاران وارد فعاليت های سياسی و جناحی شدند.

---------------عکسدون-----------

عکس هايی از هديه تهرانی

عکس اول     عکس دوم     عکس سوم     عکس چهارم

عکس هايی از رونالدو وهمسر سابقش

عکس اول     عکس دوم     عکس سوم 

عکس هايی از ديويد بکهام و همسرش

عکس اول    عکس دوم      عکس سوم      عکس چهارم        عکس پنجم

عکس هايی از شکيرا

عکس اول    عکس دوم      عکس سوم      عکس چهارم

----------مزاحم تلفنی----------

 تلفن۱       تلفن۲        تلفن۳

/ 0 نظر / 8 بازدید