آش

سلام به دوستان مهربون خودم . می خوام يه جريانی رو بگم که ديشب اتفاق افتاد . ديروز من تنها بودم خونه و نزديکای ساعت 3 بعد از ظهر بود که زنگ زدن رفتم دم در و دختر همسايمون رو ديدم که يک کاسه پلاستيکی بزرگ آش آورده بود . گفتش که نذر مادرمه . آخه من خاله شدم . خنديدم و گفتم که مبارکه دسته شما درد نکنه , ايشاا... آش خورون شما . نمی دونم هل شد يا مثلاً خواست کم نياره گفتش که ايشا ا... آش عروسيتون . خندم گرفت ولی به روم نياوردم و اومدم تو . جاتون خالی حسابی گشنه بودم . قاشق آوردم و خوردم . اولين قاشق رو که خوردم احساس کردم که زهرمار خوردم از بس که تلخ بود . گذاشتمش کنار . شب که خواستم آشغال بذارم دم در وقتی کاسه رو تو سطل گذاشتم جا نشد بی خيال شدم و تو دستم گرفتم . پيش خودم گفتم که 12 شب که کسی نيست خيابون . خلاصه با شلوارک و يه رکابی رفتم تو کوچه و برای خودم شعر می خوندم که : رفتی و نوشتی که از دوری من ملالی نيست که يه دفعه دختر همسايمون با مادرش ظاهر شد . سلام کردمو و مادرش گفت پسرم کجا ميری . هل شدم و گفتم ميخواستم آشغال بذارم دم در . يه نگاهی به دست راستم کرد و گفت آش خوشمزه بود دخترم درست کرده . تازه دوزاريم افتاد که چه گندکاری کردم . گفتم بله داشتم ميبردم خونه مادر بزرگم , آخه بچه ها اونجا جمع هستن . هه . گفتش اشکالی نداره اينو بده الآن ميدم دوباره برات بيارن . دلم می خواست اون موقع داد بکشم که بابا جان ولم کنيد نمی خوام . الکی گفتم خيلی ممنون شب اونجا می مونم . گفت اشکالی نداره ميارم اونجا . ديدم خيلی کليد کرده , گفتم که باشه ميام خونه . حالا من ميخوام برم . اونا هم هی حرف ميزنن که آره  ايشاا.. عروسيت . کار چطوره ؟ و از اين حرفها . ديگه آخرش گفتم خب خدافظ ديگه و پشتمو کردم و رفتم به طرف ظرف زباله . يه نگاهی کردم و خدارو شکر رفته بودن کيسه آشغال رو انداختم تو ظرفش و کاسه آش رو هم کوبيدم و يه قر خوشحالی به کمرم دادم و با دهن کجی اداشونو در آوردم . رفتم به طرفه خونه . يه دفعه ديدم که دختره همسايمون داره منو نگاه ميکنه و يه کاسه آش ديگه دستشه . سر تا پا سرخ شدم و گفتم سلام . گفت اليک سلام و آش و داد و گفت يواشتر به کوب پخش نشه و رفت . الآن از خجالت دلم نمی خواد که باهاشون روبرو بشم . وای چيکار کنم .

/ 1 نظر / 11 بازدید
سايت زنده رود

کلیپهای نوروزی در زنده رود. http://www.zendehrood.com/Default.asp?Body=cliplist&step=1&special=1